Det er sjældent, at en socialdemokratisk gruppeformand og viceborgmester er uenig med den socialdemokratiske borgmester, men det var altså tilfældet, da et stort underskud på Social- og Seniorområdet blev diskuteret i økonomiudvalget.

Senior- og Socialudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde forslag til besparelser, der skal være med til at dække et forventet merforbrug på udvalgets socialområde og skabe balance i økonomien. Økonomien for socialområdet viser et forventet merforbrug på ca.10 mio ved årets begyndelse. Det er som ventet, da det ikke var muligt i fuldt omfang at skabe balance med budget 2022.

Senior og Socialudvalget besluttede på deres seneste møde at lave en række omprioriteringer inden for egen ramme og anmoder med denne sag Økonomi- og Erhvervsudvalget om hjælp til håndtering af den resterende ubalance.

På udvalgets møde den 1. marts 2022 besluttede et enigt udvalg at lave en række omprioriteringer indenfor egen ramme for i alt 4,6 mio. kr. – dette beløb er helårskroner og det er dermed ikke muligt at indhente den fulde besparelse i budgetår 2022. Besparelsen i 2022 vil forventeligt have halvårsvirkning svarende til maksimum 2,3 mio. kr. Disse 2,3 mio. kr. tilføres de områder, hvor budget og forbrug ikke hænger sammen. Det efterlader en ubalance i budget år 2022 på forventeligt 7,7 mio. kr., som udvalget anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om hjælp til at håndtere. Disse 7,7 mio. kr. er inden beregningerne til 1. budgetopfølgning 2022 er endeligt færdige, hvorfor beløbet kan ændres ved færdiggjorte beregninger.

Følgende ændringsforslag blev sat til afstemning af borgmesteren:

”Sagen sendes til behandling i Senior- og Socialudvalget med opdrag om, at udvalget ser på udvalgets øvrige områder, som et supplement til de allerede fundne omlægninger”.

Et flertal bestående af Steen Wrist (A), Christian Bro (A), Ole Steen Hansen (A), Peder Tind (V), Pernelle Jensen (V), Susanne Eilersen (O) og Tommy Rachlitz Nielsen (C) vedtog ændringsforslaget. Imod stemte kun Cecilie Roed Schultz (Ø) og Søren Larsen (A).

Gruppeformand: Vi må ikke gå på kompromis med de ældre og de udsatte

Medlem af økonomiudvalget og gruppeformand for Socialdemokratiet, Søren Larsen, var en af de to der stemte imod forslaget. Det gør han fordi, at han ikke tror på at der kan hentes ret meget mere inden for udvalgets rammer.

– Jeg stemmer imod, fordi økonomien på senior- og socialområdet er meget presset af mange årsager. Det er et budgetunderskud, vi overtager fra sidste år, hvor vi ikke kom i mål. Det er særligt de her eksterne botilbud, der koster meget. Det handler jo om meget syge borgere, så det er en opgave vi skal løse. Men de koster flere millioner kroner hver. Det er det, der har væltet budget, forklarer Søren Larsen.

– Generelt er det sådan, at vi i udvalgene skal gå en runde og se om vi kan afholde de udgifter, vi har inden for vores egne budgetter. Det er en grundlæggende god vej, men i dette tilfælde er det for mig at se helt urealistisk. Derfor stemte jeg imod, fortsætter Søren Larsen.

– Vi har fundet det, vi kunne. Det er kun marginalt, hvad vi kan finde yderligere, forklarer Søren Larsen.

En del af kritikken handler om, at det er meget tidligt på året at bruge bufferpuljen. Der er sat 10 millioner kroner af, og med et indhug på 7,7 millioner kroner allerede før første budgetopfølgning fik altså økonomiudvalget til at sende opgaven retur til Senior- og Socialudvalget.

– Jo, det er tidligt. Men jeg kan ikke finde pengene andre steder. Jeg ved, at vi har et merforbrug på ældreområdet på grund af corona. Der kommer flere og flere ældre. Sådan kan vi pege på flere forskellige udgifter. Vi ved, at serviceloftet er nået. Vi har den maksimale ramme. Vi kan ikke tage penge, der ikke er der, siger Søren Larsen.

– Jeg vil ikke være med til, at det her koster for hverken de ældre eller de udsatte. Det er mennesker der har brug for, at vi også prioriterer dem. Det er klart, at vi skal søge at løse udfordringen, men vi har allerede i relative procenter fundet ret meget. Der er ikke mere at komme efter, hvis ikke det skal kunne mærkes af borgerne, fortsætter Søren Larsen.

– Det her handler om et budget i balance, så det her ikke går galt hvert kvartal, lyder det fra Søren Larsen.

Venstre: Socialdemokratiet vil ikke løse udfordringerne

Venstres gruppeformand, Pernelle Jensen, er blandt de der stemte imod Søren Larsens anmodning på mødet. Dette er der flere grunde til, forklarer hun.

– Der er flere grunde til, at vi stemte imod. Vi har vist at økonomien på området var pressede. Derfor gik vi til budgetforhandlingerne med det mål, at der skulle styr på økonomien. Det vælger man ikke at tage med. Det er endnu en af grundende til, at Venstre ikke var med i det budget, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Med åbne øjne har man taget det her med videre ind i 2022. Der er så også det i det, at det her ikke kun er en udfordring i Fredericia, det er på landsplan. Den socialdemokratiske regering har så ikke valgt at tage hånd om det i kommuneaftalen. Vi forsøgte lokalt, men det var der ikke opbakning til.

– Til trods for at vi ikke er med i budgettet, vil vi gerne være med til at løse det i udvalget. Vi har været med indtil nu, men vi synes det er for tidligt på året, allerede før første budgetopfølgning, at give 7,7 millioner ud af de 10 millioner der er i bufferpuljen, slår Pernelle Jensen fast.

Grunden til, at det er alt for tidligt for Venstre er, at der er andre områder, hvor man allerede nu ved, at der kan være en stor regning. Dette gør sig blandt andet gældende på børne- og skoleområdet, hvor fejl i taksterne og i beregningerne ikke er blevet løst – og derfor må der her forventes merudgifter også.

– Vi ved, at der er en ubalance på børneområdet, der skal håndteres. Den kender vi ikke omfanget af endnu. Vi synes, det er økonomisk uansvarligt at bruge hele bufferpuljen nu. Vi har rammestyring, så udvalgene skal forsøge at løse de udfordringer, der er inden for egen ramme. Derfor bad vi om, at man gik en runde to. Vi afviser ikke at bringe bufferpuljen i spil, men det var for stort et beløb, siger Pernelle Jensen.