Efter hvert kommunalvalg bliver der valgt og udpeget til diverse udvalg og råd i Fredericia Kommune. Senest efter valget i 2021, hvor der også blev valgt et nyt Handicapråd.

Handicaprådet har flere funktioner og opgaver som bl.a.:

  • Handicaprådet skal høres om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
  • Handicaprådet kan afgive en årlig beretning eller på anden måde give byrådet en årlig orientering om rådets arbejde og virke. Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer.
  • Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Ud over disse overskrifter, har Handicaprådet også et tæt samarbejde med andre råd, de erhvervsdrivende, forretninger og virksomheder i Fredericia Kommune.

Rådets sammensætning er med repræsentanter fra forskellige handicapforeninger og fra de politiske partier i Fredericia kommune.

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

Tina Olander (Dansk Handicap Forbund Lillebælt)

Børge Larsen (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede)

Belinda Møller Vidersen (Muskelsvind Fonden), 

Brian Sørensen (Dansk Blindesamfund)

Dorte S. Jensen (Landsforeningen for Autisme)

Politiske repræsentanter.

Jan Filbært (EL)

Louis Axel Lindholm (V)

Jonas Strarup Christensen (SF)

Søren Larsen (A)

Bente Rasmussen (O)

Referaterne fra rådets møder kan ses på Fredericia Kommunes hjemmeside under fanen ”Udvalg og råd ”

Skulle I have spørgsmål, input eller ideer til vores arbejde, eller til hvordan vi styrker og synliggøre de handicappedes liv i Fredericia Kommune, så tag gerne kontakt til rådets medlemmer.

Det er vigtigt for os at understrege, vi på ingen måde lader os begrænse af foreningers særinteresser eller de politiske partiets dagsordner. Vi er et råd der ser hele handicapområdet som en helhed og er et råd for alle fysisk og psykisk handicappede, så de har et talerør ud og ind i Fredericia Kommune.